نام:
* نام خانوادگی:
* ایمیل:
* آدرس کامل:
* کدپستی:
* تلفن:
شماره اشتراک (مشترکین قدیم):

توجه: برای مشترکان دانشجو، ارسال فتوکپی آخرین کارت دانشجویی، همراه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.
* اشتراک درخواستی: اشتراک یک ساله با پست عادی و با 30% تخفیف (۴٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال)
دانشجویان رشته سینما با پست عادی و با 40% تخفیف (۳٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال)
سایر دانشجویان و مشترکان با بیش از پنج سال سابقه‌ی اشتراک با پست عادی و با 40% تخفیف (۳٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال)
کتابخانه‌های عمومی کشور با پست عادی و با 20% تخفیف (۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)
نهادها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی با پست عادی و با 15% تخفیف (۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال)
آمریکا - استرالیا - کانادا - ژاپن ( هزینه پست یک میلیون و 600 تومان + 420 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۲۰٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال)
اروپا ( هزینه پست یک میلیون و 320 هزار تومان + 420 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال)
سایر کشورها ( هزینه پستی یک میلیون و 200 هزار تومان + 430 هزار تومان اشتراک یک ساله) (۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال)
* پست: عادی
سفارشی (۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال)
پرداخت توسط:

بانک پارسیان
(با هر كارتی، از هر بانكی می‌توانيد پرداخت کنید)

رهنمای اشتراک آنلاین ماهنامه فیلم 

کارت همه بانک‌ها پذیرفته می‌شود.
اگر از مشترکان خارج کشور نیستید، لطفاً مشخصات را با فونت فارسی وارد کنید.