برای دادن آگهی در فضاهای مختلف تبلیغاتی «ماهنامه سینمایی فیلم» به: [email protected] ایمیل بزنید
یا با شماره تلفن  66709377 روابط عمومی و تبلیغات ، محمد محمدیان ، تماس بگیرید.

 

با سپاس